תקנון פעילות : 100 ערכות סקי/ לוחם במתנה.

עורך הפעילות : ארטוס בע”מ, ח.פ 514012368

 

שם הפעילות: 100 ערכות סקי/ לוחם במתנה.

עורך הפעילות שבסופה 100 ערכות סקי/ לוחם יחלקו במתנה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להיתר הכללי לעריכת פעילויות  לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין.

הגדרות

מטרת הפעילות: שיווק וקידום הרשת  באמצעות פעילות  נושאת פרס

תקופת הפעילות : 17.01.2024 – 31.01.2024

היכן מתבצעת הפעילות: בעמוד אינסטגרם – ARTOS CAMP &GO

 

לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות,כולה או חלקה,מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט

אופן ההשתתפות בפעילות

  1. לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם artos_camp_go.
  2. לעשות לייק לפוסט
  3. הגדלת הסיכוי לתייג כמה שיותר חברים .

 

הפרס :

יבחרו 100 זוכים שיקבלו סט סקי/ לוחם. עורך הפעילות שומר על זכותו להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם ע”י הזוכה.

אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס. על מנת לקבל את הפרס, על המשתתף שזכה תהיה את האחריות להעביר לעורך הפעילות שם ושם משפחה + טלפון נייד להתקשרות + רחוב ועיר

אם הזוכה  לא יעביר את כל הפרטים לעורך הפעילות עד שבוע ממועד בחירתו כזוכה הפעילות לא יהיה זכאי יותר לממש את הפרס.

לאחר מועד זה תפקע זכאותו של אותו משתתף לממש את הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם.

עורך הפעילות שומר על זכותו לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס.

עורך הפעילות שומר על זכותו שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין.

עורך הפעילות לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתפת בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה. עורך הפעילות לא האפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות את הפרס.

בחירת המשתתפת הזכאית ואיתורו

שמותיהם של המשתתפים בפעילות יוזנו למאגר משתתפים

בחירת הזוכה על פי ביצוע כל הפעולות הנדרשות בפעילות ותיעשה באופן מסודר עם פיקוח מטעם העסק ARTOS CAMP & GO

בחירת הזוכה תפורסם בעמוד האינסטגרם  של עורך הפעילות ARTOS CAMP & GO

עורך הפעילות תשלח למשתתף הזכאי את הפרס באמצעות הודעה ברשת החברתית הנבחרה לפעילות או בדרך שונה עפ”י החלטת העסק.

כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה לספק לעורך הפעילות את כל הפרטים שצוינו מעלה

שם מלא וטלפון

פרסום:

כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות כפי שיהיה מעת לעת. עם מילוי פרטיו האישיים המשתתף מביע הסכמתה לפרסום שמו ושם משפחתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל האינסטגרם של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לא, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורך הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו המלא ופרטיו המופיעים בעמודים של ARTOS CAMP & GO, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

אחריות:

ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים  בפעילות.

עורך הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראי באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתפת בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.

המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורך הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתפת בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

הגבלת השתתפות:

הפעילות אסורה על  ידי עובדים ושותפים עסקיים של עורך הפעילות.

שונות:

עותקים של תקנון הפעילות, בנוסף לאתר עורך הפעילות ARTOS CAMP & GO ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכל המתעניין

עם מילוי פרטיו האישיים בעמודי המותג, מביעה כל משתתפת בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליה ויחייבו לכל דבר ועניין.

עורך הפעילות תהא הפוסק הסופי בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לא, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה כל טענה בשל כך.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד